Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας  
βιογραφικό   δραστηριότητες       επικοινωνία
 
 
νομοθετικό έργο

7/9/2011 - Να στηριχθεί ουσιαστικά το νέο πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεγάλη ύφεση που διέρχεται η οικονομία μας έχει εντείνει τη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη αλλαγών του αναπτυξιακού προτύπου, συνιστώσα του οποίου είναι η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης. Η αναδιάρθρωση αυτή αγγίζει και την ανασυγκρότηση του γεωργικού τομέα, ενός δυναμικού τομέα με σημαντικό ρόλο στην εξαγωγική δραστηριότητα και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να απαντά στην πρόκληση αυτή, ενισχύοντας και εξυγιαίνοντας την αγροτική συνεταιριστική δραστηριότητα που σήμερα κατά μεγάλο μέρος υπολειτουργεί. Τα χρόνια προβλήματα του συνεταιριστικού κινήματος επιβάλουν συνεπώς την επανεκκίνηση του συστήματος κι αυτό επιχειρείται με το παρόν νομοσχέδιο. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα τα σημεία του νομοσχεδίου που αναιρούν ή υπονομεύουν αυτό το στόχο και σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι παρατηρήσεις στις οποίες θα αναφερθώ.

Καταρχήν, το σχέδιο νόμου ενώ παρεμβαίνει για τη βελτίωση πολλών από τα κακώς κείμενα, δεν έχει στρατηγική για το μέλλον. Δεν φαίνεται επομένως πώς θα βαδίσει το σύστημα στα επόμενα αναπτυξιακά βήματά του. Δεν προβλέπει ζητήματα που σχετίζονται με την παιδεία, τη γενικότερη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και δεν θα συμβάλει κατά συνέπεια στην προαγωγή του συνεταιριστικού πνεύματος, όπως απαιτείται σύμφωνα και με την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Σύμφωνα άλλωστε και με το πνεύμα του Συντάγματος το κράτος μεριμνά για την προβολή συνεταιριστικής ιδέας, την ίδρυση των ερευνητικών ινστιτούτων, την παροχή οικονομικών κινήτρων.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά την προβλεπόμενη απαγόρευση των συνεταιρισμών να συνιστούν δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, δηλαδή ζητήματα που σχετίζονται με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Μία απαγόρευση που αντιτίθεται στη δυνατότητα των συνεταιρισμών να επιλέγουν συνεργασία και δικτύωση μεταξύ τους και με συγγενείς οργανώσεις, προκειμένου να αναλαμβάνουν οργανώσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό της ομάδας παραγωγών, θα ήταν σκόπιμη η διεύρυνση του ορισμού αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο κείμενο του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, προκειμένου να μην δημιουργηθεί ζήτημα αναίτιου ανταγωνισμού μεταξύ συνεταιριστικών ενώσεων ομοειδών προϊόντων.

Περαιτέρω επεξεργασία επίσης απαιτούν οι ρυθμίσεις για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, εξειδικεύοντας τους κλάδους όπου αυτό κρίνεται χρήσιμο, ενώ το ζήτημα της χρηματοδότησης τους μένει αρρύθμιστο, όπως επισημαίνεται και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Επίσης, θεωρούμε ότι τα προβλεπόμενα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα που ισχύουν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα έπρεπε να ισχύσουν και για τις αγροτικές συνεταιριστικές συμπράξεις.

Όσον αφορά τη διατύπωση βασικών αρχών οργάνωσης και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών και συγκεκριμένα αυτών της συνεταιριστικής και εταιρικής διακυβέρνησης και της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας, αυτή κρίνεται γενική και ασαφής, όπως επισημαίνει άλλωστε και η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής. Επομένως, κατά την άποψή μας, χρήζει διευκρίνησης, δεδομένου ότι αποτελούν κριτήρια για την ένταξη των αγροτικών συνεταιρισμών στο μητρώο και άρα την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ενδιαφέρον κομμάτι του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας είναι η συμβολή του γυναικείου δυναμικού, μέσω των γυναικείων συνεταιρισμών αγροτουριστικών, αγροβιοτεχνικών και άλλων. Είναι αλήθεια ότι η εξαίρεση των γυναικείων συνεταιρισμών από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, εφόσον δεν συγχωνευτούν ή δεν συστήσουν αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, διευκολύνει τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί δημιουργούν ένα πλαίσιο ευέλικτης απασχόλησης που συμβάλει στο συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και υποχρεώσεων, προσφέρουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα στα νοικοκυριά, συμβάλουν στην ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, που στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς και στην διαχείριση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο. Για το ρόλο των γυναικών, τον ιδιαίτερο και σημαίνοντα ρόλο των γυναικών στους συνεταιρισμούς με στόχο κυρίως την ενίσχυση της απασχόλησης γίνεται αναφορά και σε σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από το 1973.

Θα έλεγα όμως, ότι προκειμένου τα επιτυχημένα παραδείγματα γυναικείων συνεταιριστικών οργανώσεων να αντέξουν και να ανταποκριθούν στην επόμενη μέρα απαιτούνται και νέα μέτρα, απαιτούνται και πρόσθετα μέτρα, απαιτούνται ειδικά, φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, απαιτείται η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, αλλά και οι δυνατότητες δικτύωσής τους με τις αναπτυξιακές δραστηριότητες των περιοχών που λειτουργούν.   Απαιτείται επίσης η ενεργοποίηση των ευκαιριών του ΕΣΠΑ σε συγκεκριμένα προγράμματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στα οποία θέλω να υπογραμμίσω ότι για πρώτη φορά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενέταξε τους γυναικείους συνεταιρισμούς αναδεικνύοντας έτσι την επιχειρηματική και αναπτυξιακή τους διάσταση.Ποτέ μέχρι τότε οι γυναικείοι συνεταιρισμοί δεν θεωρούντο επιχειρηματικές μονάδες. Απαιτείται επίσης και η σύνδεσή τους με τα προγράμματα και τις πολιτικές απασχόλησης αφού είναι δεδομένο ότι η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυσή της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημιουργία ενός εξωστρεφούς καινοτόμου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αποτελεί φιλόδοξο στόχο, η ικανοποίηση του οποίου δεν εξαντλείται στη νομοθετική παρέμβαση που συζητάμε. Μπορεί να γίνεται ένα πρώτο θετικό βήμα, ωστόσο απαιτείται ουσιαστική στήριξη και εποπτεία του νέου πλαισίου από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, απαιτείται η καλή εφαρμογή πράγμα το οποίο είναι και το σοβαρό διακύβευμα. Ο αγροτικός τομέας όπως επισημαίνεται και σε πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που δημοσιοποιήθηκε μόλις προχθές αποτελεί νευραλγικό τομέα της οικονομίας και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας σε μια πορεία ανάπτυξης γι’ αυτό και οι ευθύνες της Κυβέρνησης σ’ αυτόν τον τομέα είναι πολύ μεγάλες και ιδιαίτερα σημαντικές.

Δείτε το σχετικό video

 
             
  πίσω
             
Αφήστε το δικό σας σχόλιο
*Όνομα:  
*E-mail:  
*Σχόλιο:  
 
     
   
 
     
     
 
 
 
rss feed
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future